Ali Rifat Çağatay’ın Biyografisi

   Cagatay_Portre

Osmanlı aydınları, günümüzün kavramlarıyla anlaşılması kolay olmayan karşıtlıklarla karşımıza çıkarlar. II Abdülhamid’in saltanatının başlangıç yıllarında büyüyen kuşak, modern Türkiye’nin şekillenmesinde de önemli rol oynamış şahsiyetlerle doludur. 1860-70’li yıllarda doğup gençliklerini on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinin çalkantılı yıllarında geçiren bu insanlar, öncelikle bir siyasi var kalım mücadelesinin içinde ve onun çelişik değerleri içinde toplumsallaşmışlardır. Bu kuşak mensubu aydınların, İslâmi kimlikle Avrupa kültürünü, geleneksellikle gelişmeciliği bir arada düşünen bir zihniyete sahip olmaları, onların çoğul yaklaşımlarını açıklar. Yaşamın diğer alanlarının içinde, bu zıtlıklarla örülü zihniyet dünyasını kuşkusuz en iyi şekilde kültür düzlemi göstermektedir. Ali Rifat Çağatay, Türk Makam Müziği’nin makam, usul, tür gibi öğelerinin, hızlı dönüşen toplumsal koşullar içinde, varlığını koruyabilmesi için önemli yeniliklere imzasını atmıştır. Bu sebeple, Ali Rifat Çağatay’ın, muhafazakâr çevrelerde ‘fazla yenilikçi’, ‘Türk Müziği’ni Batılılaştırmak isteyen’ bir müzik adamı olarak görülmesinin önemli bir nedeni, müziğe bakışındaki modern ve zıtlıkları  uzlaştıran yaklaşımıdır. Müziğinin, müzik anlayışının, çeşitli çevrelerde birbirinden farklı şekilde algılanması, yetiştiği dönemin bu olağanüstü tarihsel-kültürel ivmesiyle yakından ilişki içindedir.